• Code of Conduct

  Правила ділової поведінки ТОВ "БІ-ІТ" (надалі – Агенція)

  Ці Правила визначають основні засади ділової поведінки та етики співробітників Агенції, що є підґрунтям для внутрішнього контролю і регулювання діяльності. Правила носять рекомендаційний характер та регламентують діяльність співробітників Агенції, які зобов’язані дотримуватись вимог, що визначені у цих Правилах. Агенція виконує Правила незалежно від особливостей співробітництва з конкретним Клієнтом або контрагентом, дотримуючись єдиних стандартів. Правила призначені для усіх працівників Агенції незалежно від посади.

  Головна цінність Агенції – працівники.

  Працевлаштування. Відкриті можливості для всіх, хто володіє необхідною кваліфікацією, професіоналізмом та поділяє цінності Агенції. Відбір на посаду та розмір винагороди ґрунтуються на досягнених результатах, без врахування расової приналежності, релігійних упереджень, статі, сексуальної орієнтації, громадянського статусу, національного походження або стану здоров’я. Агенція дотримується усіх норм діючого законодавства стосовно процедур працевлаштування.

  Особистий розвиток. Агенція надає працівникам усі можливості зробити внесок в успіх бізнесу через особисту участь та виконання цікавих обов'язків. Здобуття знань на робочому місці та навчання під час тренінгових програм з метою розвинути конкретні навики впливає на якість внеску кожного працівника в успіх всієї компанії. Агенція підтримує рівність можливостей для кожного працівника або претендента на робоче місце з точки зору працевлаштування, доступу до навчання, оплати праці, розвитку кар’єри.

  Документи працівників. Компанія зберігає документи працівників у режимі конфіденційності, ознайомлюючи працівників з усіма їх особовими справами, збираючи лише дані, які відносяться до мети заведення особових справ, та дозволяючи уповноваженим особам користуватися особовими справами тільки у відповідних цілях.

  Агенція виступає проти будь-якої діяльності, яка суперечить правам, передбаченим Конвенцією про права дитини, зокрема, статтею 32 цієї конвенції, яка вимагає, серед іншого, щоб дитина була захищена від виконання будь-якої роботи, яка може становити небезпеку для здоров'я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров'ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку.

  Дотримання чинного законодавства

  Агенція, так само як її підрядники/ контрагенти не може займатися будь-якою незаконною діяльністю.

  Усі операції повинні бути підтверджені правильною документацією. Агенція має належно вести бухгалтерську документацію, сумлінно готувати податкову звітність. Не допускається свідоме ухилення від податкових зобов’язань.

  Агенція підтримує використання виключно ліцензійного програмного забезпечення та дотримання відповідних умов ліцензійних угод. Заборонено продавати, передавати чи іншим чином надавати доступ не уповноваженим особам до будь-якого програмного забезпечення чи відповідної документації Агенції.

  Матеріали, захищені авторськими правами (наприклад, книги, музика, програмне забезпечення та журнали), не повинні бути відтворені, поширені або змінені без дозволу власника авторських прав або уповноваженої особи.

  Боротьба з хабарництвом та корупцією

  Агенція повністю дотримується принципів боротьби з усіма формами корупції в Україні. Усім працівникам/ залученим підрядникам заборонено приймати або пропонувати, прямо або опосередковано, в процесі виконання ними своїх обов’язків, гроші, подарунки, послуги, будь-які інші матеріальні винагороди будь-яким державним посадовим особам, політикам, політичним партіям або будь-якій іншій особі або організації з метою їх спонукання здійснити або не здійснювати певні дії у межах обсягу або в силу можливостей їхньої роботи або посади.

  Будь-які і всі платежі, зроблені від імені Агенції, мають бути законними і спрямовані виключно на законні комерційні цілі.

  Агенція заявляє і гарантує, що як Агенція, так і жоден з її субпідрядників, співробітників не причетні до будь-якої корупційної діяльності, яка визначена як зловживання наданою владою з метою отримання особистої вигоди, включаючи, і не тільки, відмивання грошей , хабарництво, винагороди за спрощення формальностей, привласнення чужого майна або грошей, вимагання, фаворитизм, шахрайство і перешкоджання здійсненню правосуддя. Пропозиція або надання чогось цінного третій стороні з неприйнятною метою може бути визнане хабарем та, відповідно до чинного законодавства, може привести до серйозного цивільного та кримінального покарання.

  Конфіденційність та захист персональних даних

  Будь-яка інформація, що не є загальнодоступною, має бути захищена, навіть якщо формальне зобов’язання щодо конфіденційності відсутнє. Це рівною мірою стосується інформації про Агенцію, про її працівників та про третіх осіб – партнерів, підрядників, клієнтів.

  Агенція отримує свою конкурентну перевагу переважно за рахунок комерційної інформації, що включає всі та будь-які документи, ноу-хау, бази даних, товарні знаки і промислові зразки, матеріали в усній або письмовій формі. Ця інформація має величезну цінність для бізнесу Агенції, і її недоречне або випадкове розкриття може не лише погіршити конкурентоспроможність Агенції, але й також призвести до зловмисних дій або недобросовісної конкуренції.

  Ризики, пов’язані з незаконним використанням файлів даних, проникненням вірусів, являють собою постійну загрозу і завдають шкоди всім працівникам. Тому Агенція вживає всі необхідні заходи для захисту такої інформації (незалежно від того, на якому носії вона зберігається), а також для її зберігання в безпечному місці.

  Усі працівники та треті особи, з якими Агенція має ділові відносини, мають право на приватність. Агенція дотримується принципів захисту персональних даних, тобто будь-якої інформації, що може бути використана для ідентифікації особи, прямо або опосередковано (наприклад, ім’я, дата народження, номер картки соціального забезпечення, фотографія, адреса електронної пошти тощо). Захист персональних даних дає особам, дані яких зберігаються, право контролювати збирання, обробку, використання, розкриття та зберігання даних, що стосуються таких осіб. Ці дані повинні використовуватися добросовісно та з конкретною, чіткою та законною метою і повинні зберігатися лише протягом часу, що є необхідним для досягнення цілі, з якою вони використовуються.

  Вибір підрядників, партнерів. Безпека ділових відносин з партнерами

  Продуктивні відносини Агенції з усіма постачальниками, підрядниками та партнерами мають ґрунтуватися на принципах цілісності, етичної поведінки та взаємної довіри.

  Чесність. Закупівельні рішення мають бути засновані на об'єктивних бізнес обґрунтуваннях, а не на особистих відносинах або упередженості, через справедливий, чесний і прозорий процес вибору підрядників. Ніхто не має права отримувати перевагу над іншим особами шляхом маніпуляцій, приховування, зловживання привілейованою інформацією, спотворення матеріальних фактів або інших нечесних дій.

  Постачальники/ підрядники мають обиратися на основі відкритого та чесного конкурсу; Агенція забезпечує чесне порівняння та оцінювання пропозицій усіх постачальників без проявів фаворитизму.

  Агенція дбає про те, щоб усі підрядники, незалежно від набору їхніх послуг, розуміли й поважали цінності та етичні принципи Агенції.

  Агенція вчасно та згідно з узгодженим порядком здійснює розрахунки з підрядниками..

  Агенція захищає конфіденційну інформацію партнерів як свою власну.

  Конфлікти інтересів. Агенція вимагає від підрядників та постачальників інформувати про будь-які конфлікти інтересів, що можуть вплинути на виконання ними контрактів або надання послуг від імені Агенції.

 • Rules of business conduct and ethics of "BE-IT" (hereinafter – the Agency)

  These Rules set forth some basic principles of business conduct and ethics of the Agency employees, which are the basis for internal control and regulation. The rules are advisory in nature, regulating the conduct of the Agency employees, who are required to act with compliance to requirements set out in these Rules. The Agency follows the Rules irrespective of conditions of cooperation with a specific Client or contractor, following common standards. The Rules are designed for all employees of the Agency regardless of position.

  The main value of the Agency is its employees

  Employment. Equal opportunities for all who have necessary skills, competencies and shares the Agency values. The selection of candidates and remuneration are based on achieved results regardless of race, religion, gender, sexual orientation, citizenship status, national origin and health status. The Agency complies with all the requirements of current legislation regarding employment procedures.

  Personal development. The Agency provides all employees with opportunity to contribute to business success through personal involvement and performing interesting duties. Gaining knowledge at workplace and learning during training programs focused on developing specific skills influence the quality of each employee's contribution to the success of the company. The Agency supports equality of opportunity for each employee or job applicant in terms of recruitment, access to training, compensation, career development.

  Employee’s documents. The company keeps the documents of employees in non-disclosure mode, making employees familiar with all their personal records, collecting data related only to the creation of personal records, and giving access to authorized persons to use personal records for definite purposes.

  The Agency opposes any activity which contracts the rights under the Convention on the Rights of the Child, including Article 32 which requires among other the right of the child to be protected from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.

  Regulatory compliance

  The Agency, as well as its contractors/counterparties shall not engage in any illegal activities.

  All transactions must be supported by proper documentation. The Agency shall keep proper accounting records and prepare tax returns. Deliberate tax evasion is prohibited.

  The Agency supports the use of licensed software and compliance with the relevant conditions of license agreements. It is forbidden to sell or provide access to non-authorized persons to any software or documentation of the Agency.

  Materials protected by copyright (e.g. books, music, software and magazines) shall not be copied, distributed or modified without the permission of the copyright owner or authorized person.